Наименование на проекта: МОГА (Малка общност за голям актив)

Договарящ орган: Агенция за социално подпомагане Oперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.01 „Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия Пилотна фаза”

Обща цел: Да се създадат условия чрез социално предприемачество за по-пълноценна трудова и творческа изява, подобряване стандарта и качеството на живот за преодоляване на социалната изолация на целевите групи.

Специфични цели:

– Да се въведат и развият иновативни подходи за защитена заетост и социално включване на хората с интелектуални затруднения и/или множество увреждания;
– Да се направят обществено достояние и да се популяризират творческите и трудовите възможности на хората с увреждания;
– Да се разработи стратегия за постигане на устойчивост на социалното предприятие и за създаване на възможности за самоиздържане на дейността му.

Проектът планира да обхване 28 деца и лица с интелектуални затруднения и/или множество увреждания, контингент на сдружение „ШАНС. От тях 8 се предвижда да бъдат деца от 8 до 14 години, а останалите 20 – над 18 години. Предвижда се да бъдат включени и 4 самотни майки с увреждания на деца с интелектуални затруднения. Поради нивото си на развитие и липса на образование и квалификация те са и трайно безработни жени.
Изборът на тази целева група и ръазпределението по възраст не са случайни. Сдружение „ШАНС” е посветило цялостната си дейност в услуга, помощ и развитие на потенциалните възможности на лицата с интелектуални затруднения. Тяхното състояние създава значителни трудности при заучаване и разбиране поради изоставане в развитието на интелекта. Обикновено страдат възможностите за общуване, което включва активен и пасивен речник, четене, писане, смятане, а също така често е засегната тяхната моторика. При някои се наблюдава липса на социално приемливо поведение. Тези лица, както и хората в увреждания въобще, се нуждаят от социални контакти, от осигуряване на среда, в която да се чувстват разбирани, сигурни и обичани от страна на работещите с тях екипи. Като цяло може да се каже, че лицата с интелектуални затруднения имат потребности много близки до тези на останалите хора.

Продължителност на проекта и план за действие:

– Продължителност на проекта – 12 месеца

– Планирано начало на изпълнение на проекта – Септември 2009 г. (месец/ година)

– Планиран край на изпълнение на проекта – Август 2010 г. (месец/ година)

Начало Март – 2010 – Финал Февруари – 2011

Ефект целеви групи:

Чрез развиване на дейността на социално предприятие – защитена работилница за производство на керамични изделия, сувенири, приложна бижутерия и др., в което да работят хората с интелектуални затруднения от защитеното жилище, дневен център за възрастни с интелектуални затруднения „Блян”, ползватели на център за социална рехабилитация интеграция (ЦСРИ) в гр. Разлог и други представители на уязвими социални групи, предложено в настоящия проект, на тази група от общността ще бъде предоставена възможност да постигнат социална реинтеграция, а след реализиране на продукция и продажби от вече работещото социално предприятие общността ще може да си осигурява допълнителни финансови средства, с което ще има реална възможност да подобри стандарта си на живот, което е един от нейните основни проблеми.

Резултати:

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ЗАЩИТЕНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ХОРА СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА –
Целта на развитието на социалното предприятие е да осигури условия за занимания на целевите групи, които да произвеждат предмети на приложните изкуства с търговска стойност, от чиято продажба да постъпват приходи, които да се реинвестират в закупуване на материали за работа, подобряване на условията на труд, разнообразяване на асортимента, изграждане на нови умения у целевите групи, както и да се използват в другите социални предприятия на Сдружение „Шанс”, предоставящи социални услуги. Получаването на приходи от дейността на целевите групи ще има и социално въздействие – тези хора ще получат липсващото им до момента внимание от общността, която ще започне да ги възприема като можещи в определена област, следователно като по-равни, отколкото са били досега.