За нас

Основните дейности на нашата организация в настоящия момент

 • Активно участие в създаването на политики за хората със затруднения на местно, регионално и европейско ниво;
 • Участие в изготвянето на законодателството в социалната сфера в частта хора с увреждания, както и следи за неговото прилагане.
 • Предоставяне на алтернативни социални услуги.
 • Деинституционализация на лица с интелектуални затруднения.
 • Предотвратяване институционализирането на такива от семейства.
 • Разработване и прилагане на методи, техники и методологии за развиване потенциалните възможности на лицата с интелектуални затруднения.
 • Интегрирано образование – достъп до качествено образование.
 • Участие в спортни мероприятия на местно, национално и международно ниво.
 • Осигуряване на отдих за лицата с интелектуални затруднения.
 • Осигуряване на заетост в специализирана, защитена и реална работна среда.
 • Работа по проекти по различни програми за осигуряване на допълнително финансиране, за предоставяне на качествени услуги в общността.
 • Осигуряване на подходящи обучения;
 • Провеждане на кампании за промяна нагласите на обществеността по отношение възприемането на лицата с интелектуални затруднения;