Aug 17

Равни възможности за лица с интелектуални затруднения на пазара на труда

В град Куманово, Р .Македония се проведе обучение на тема “Равни възможности за лица с интелектуални затруднения на пазара на труда”, което е част от проект “Сътрудничество за равни възможности на хората с интелектуални затруднения” по договор № RD-02-29-88/19.05.2011, който е в рамките на програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Македония и е финансиран от Европеиския съюз .

IPA Cross-Border Programme IPA Cross-Border Programme

Project: Cooperation for Equal Opportunities for People with Intellectual Difficulties
Contract No: RD-02-29-88/19.05.2011

Тази дейност по проекта ” Правни регламенти в България и Македония” даде възможност да се сравнят законовите нормативи от двете страни на границата. Лектори от България и Македония,в рамките на 2 двудневни модула (26/27.01.2012г. и 16/17.02.2012г.), презентираха законите на двете страни,което даде възможност за задълбочени дискусии и подготовката на предложения за промени в законодателсвата, относно правата на лицата с интелектуални затруднения, мястото им на пазара на труда и реалното им реализиране в съвременните условия.

Равни възможности за лица с интелектуални затруднения на пазара на труда Равни възможности за лица с интелектуални затруднения на пазара на труда

Равни възможности за лица с интелектуални затруднения на пазара на труда Равни възможности за лица с интелектуални затруднения на пазара на труда