Aug 17

ПРОЕКТ: “Подобряване на системата на обслужване на децата и младежите в с интелектуални затруднения – клиенти на дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост /ДДДМУИ/ “БЛЯН” – гр. Разлог

А/ Място на реализация: България, Разлог, Дневен център за деца и младежи с интелектуални затруднения “БЛЯН”
B/ Цели:
– Предлагане на по-добри и по-пълноценни услуги.
– Подпомагане подобряването условията на живот на ЛИЗ.
– Подобряване ефективността по превоза на ЛИЗ – по-лесен, по-удобен и по-безопасен.
– Улесняване достъпа на ЛИЗ от домовете до ДЦ ”Блян” и обратно.
– Облекчаване на родителите, които нямат собствени автомобили, защото повечето са социално слаби.
– Привличане на повече ЛИЗ от региона за ползване услугите на ДЦ ”Блян”.
C/ Срок: 10.2002-04.2003
D/ Резултати:
Със закупуването на специализиран микробус се подобри ефективността на обслужване в ДЦ ”Блян”.
Ежедневно извозване на ЛИЗ от и по домовете им от Община Разлог
Облекчени родители на ЛИЗ
Посещения, обмяна на опит и запознтанства, екскурзии, отдих, участие в спортни, културни и др. мероприятия в региона и страната
Разширена е дейността на Дневен център “Блян”
Приближаване към стандартите на Дневните центрове за ЛИЗ в развитите страни.
Разкрита група за ЛИЗ над 18 години
E/ Донорска организация:
Vereniging Philadelphia
Philadelphia Oost-Europa Fonds
Postbus 85278, 3508 AG Utrecht
telefoon: (030) 236 37 38
www.verenigingphiladelphia.nl
Обща стойност: 15000 лв.