Aug 17

Проект: “Качествени услуги – достоен живот”

А/ Място: Защитено жилище, Разлог
B/ Цели:
– Деинституализация, предотвратяване институционалицзирането на лица с интелектуални затруднения и провеждане на обучение за предоставяне на качествена социална услуга в общността.
С/ Срок: 01.2005-03.2005
D/ Резултати:
Въвеждане на нова качествена услуга в общността за ЛИЗ/лица с интелектуални затруднения/;
Предоставяне на качествено обучение за хора, които ще работят в Защитено жилище;
Обучени 40 специалисти от страната за работа в ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ
Закупено и монтирано кухненско оборудване в Защитено жилище
Разпространен опита чрез клоновата мрежа на БАЛИЗ
E/ Донорска организация:
DFID/Department for Internatonal Development/
София 1000
British Embassy
Tony.Grancharova@fso.gov.uk
Обща стойност: 6549 euro