Aug 17

През месец Януари бе изготвена Методология за създаване на социално предприятие – защитена работилница от експерт по методология на социално предприятие.

През месец Януари бе изготвена Методология за създаване на социално предприятие – защитена работилница от експерт по методология на социално предприятие.

В  разработената Методология е  ползван натрупаният от екипа на проекта опит по време на изпълнението му, опита на сродни организации, изпълняващи сходни дейности и опита на външни експерти. Изданието ще бъде предложено на партньорски организации от страната, проявяващи интерес към социално предприемачество. Методологията е  в обем 24 печатни страници, формат А5 и е  отпечатана в тираж 1000 екземпляра.