Aug 17

„Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита (INTERSYC)”

На 14 и 15.05.2015г. в рамките на проект: „Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита (INTERSYC)”, одобрен и финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция -България 2007-2013г.”, Сдружение „Шанс” реализира образователни семинари на тема: ”Спасяване и оказване на първа помощ”.
Участници в образователните семинари бяха специалисти работещи в социални услуги от гр.Сандаски, гр.Петрич, гр.Разлог и гр.Банско, както и доброволци.
Лектори на образователните семинари бяха лекари, сертифицирани към БЧК
гр. Благоевград.

Бяха обучени 42 участника, които получиха и удостоверия за завършен курс по първа долекарска помощ на работното място.