Aug 17

Избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучение

На 23.03.2012г. в град Разлог от 14:00 часа в сградата на ДЦДМИЗ ”БЛЯН” се проведе заседание на комисията по избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучение „Методи за работа с хора с интелектуални затруднения в контекста на защитените работни места”. В търга участваха три оферти. Комисията, след обстойно преглеждане на предложенията, реши за изпълнител на поръчката да бъде избрана „Местна агенция за икономическо развитие”-Разлог, предоставила пълен комплект с документи, отговарящи на изискванията заложени в поканата за участие.

Избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучение Избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучение

Избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучение Избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучение