Aug 17

Дейността на сдружение „Шанс” е една добра практика

В рамките на Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, дейността на Сдружение „Шанс” по управлението и предоставянето на социални услуги в община Разлог бе идентифицирана като пример за добра практика.
Сдружение „Шанс” гр.Разлог, предоставя и управлява пет услуги в общността, насочени към задоволяване на специфичните потребности на деца и лица с увреждания.. Посочените услуги са тясно свързани помежду си. Сдружението непрекъснато участва и реализира различни проекти, свързани с повишаване качеството на предлаганите услуги. Описаната добра практика е пример за добро сътрудничество между общинската администрация и неправителствения сектор.
През последните няколко месеца координаторите по Проекта за област Благоевград Людмила Попова и Спаска Николова посетиха и анализираха ефективността на всичките 72 социални услуги в областта.
Дейността на Сдружение „Шанс” е предложена наред с всичките добри практики, изведени от различните области в страната да бъде включена в ръководство, което ще бъде използвано в планираните по Проекта обучения и семинари.

 

 

ЕСФ Флаг

Проект BG 051PO001-6.2.13-001

„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

УС Флаг