апр. 28

WAI4PWDS – КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

Окончателни резултати от проекта и резултати за проекта „Европа за гражданите“ „WAI4PwDs – уеб достъпност и други инициативи за хора с увреждания в ЕС по време на пандемия и други кризисни времена“.
Ref. no. 625053-CITIZ-1-2020-2-RS-CITIZ-NT

Проектът „WAI4PwDs“ е одобрен за безвъзмездна финансова помощ на стойност 136 080,00 евро от Европейския съюз чрез програма „Европа за гражданите“, направление 2. Демократична ангажираност и гражданско участие, мярка 2.2. Networks of Towns. Партньорството по проекта обхваща 5 европейски държави (Хърватска, Сърбия, БиХ, Чехия и България). Водещият партньор на проекта е Агенция за регионално развитие Срем-ООД (Regionalna razvojna agencija Srem, doo), чиято визия е да бъде връзката между публичното, частното и гражданското общество в изграждането на стратегически партньорства чрез подготовката и изпълнението на проекти, които допринасят за подобряването на стандарта на живот и по-балансираното регионално развитие в региона на Срем, в автономната провинция Войводина и в Република Сърбия като цяло. Мисията на RDA Срем е подобряване на качеството на стандарта на живот за населението на област Срем. Конкретните партньори по проекта са:

 • Факултет по организация и информатика (FOI), Хърватия
 • Център за образование и възпитание „Tomislav Špoljar“ (TŠ), Хърватия
 • Област Бръчко, Босна и Херцеговина (Босна и Херцеговина)
 • TMP Асоциация за наемане на хора със слабо зрение и зрителни увреждания (TMP), Босна и Херцеговина
 • Община Прага 9 (Прага 9), Чехия
 • Сдружение за хора с интелектуални затруднения ШАНС (CHANCE), България
 • Център за икономическо овластяване на ромите (CEUR), Сърбия
 • Червен кръст Сремска Митровица (RC SM), Сърбия

Проектът стартира на 1 март 2021 г. и приключи на 28 февруари 2023 г.

Проектът се фокусира върху реакцията на общностите към правата на хората с увреждания по време на криза. Във времената на принудително социално дистанциране, когато целият свят е изправен пред предизвикателства като COVID19 и се обръща към ИКТ инструменти и съдържание като средство за справяне с ежедневието, хората с увреждания са обременени от невъзможността да се движат свободно, да задоволяват основните си нужди и накрая за достъп до платформи за обучение, мобилни приложения или публично съдържание, като се има предвид, че само 5% от публичните уебсайтове в ЕС са напълно или частично достъпни. Когато достъпът до всички основни услуги е ограничен, разчитането на другите, но също и на онлайн съдържание, се превръща в предпоставка за живот и ако не бъде подкрепено правилно от действия на общността, хората с увреждания остават лишени, маргинализирани за обществото. Проектът е организиран около два основни стълба: първо, как една общност може да предприеме доброволчески и солидарни действия, за да се погрижи за хората с увреждания по време на криза и второ, инициативи и стандарти за уеб достъпност, за да направи цифровото съдържание по-достъпно за хората с увреждания. Проектът е организиран като 6 събития в СР; HR; BL; CZ; BA, които се фокусират върху изграждането на разбиране на гражданите за това как да управляват доброволческите действия по време на криза и важността на достъпа до цифрово съдържание за хората с увреждания в почти всички аспекти на живота (учене, обществено съдържание, забавление, професионално развитие и заетост и др.). Това ще бъде постигнато чрез организиране на семинари, презентации, конференции и посещения на място, създаване на нови връзки и демонстриране на добри практики. Ролята на интеграцията и ценностите в ЕС за създаването на чувство за принадлежност към общността също ще бъде разгледана чрез споделяне на мнения и дискусии. За да поддържат резултатите, партньорите ще разработят съвместни документи и курсове, които повишават капацитета на гражданите за управление на местни действия. Ще сключат и договор за дългосрочно партньорство. Чрез дейности гражданите ще придобият знания и умения за планиране и управление на действия в съответствие с демократичните принципи, ще подобрят разбирането на ЕС и ще развият транснационални връзки.

Проектът беше организиран като шест (6) събития, които бяха надлежно проведени в рамките на този проект:

 1. Първоначално събитие, което се проведе в Рума, Сърбия за период от 3 дни (23/06, 24/06, 25/06/2021).
  Целта на събитието беше да се представи рамката на ЕС и призивите за посрещане на нуждите на хората с увреждания по време на криза, особено да се демонстрира как инициативите, ръководени от гражданите, функционират в европейския контекст, като се представи как организациите на гражданското общество и местните публични органи са насърчили ангажираността на гражданите , солидарност, изградено чувство за принадлежност и ангажирани доброволци в техните общности;
 2. Събитие 2, което се проведе в Разлог, България, от 08/09/2021 до 10/09/2021.
  Целта на събитието беше да започне и отвори дискусията за това как доброволците могат да допринесат по време на криза и да се вникне в европейската перспектива и солидарност. Специален акцент беше поставен върху взаимодействието между дигиталното съдържание, доброволците и хората с увреждания, както и върху заетостта и развитието на уменията на хората с увреждания в ИТ сектора.
 3. Събитие 3, което се проведе във Вараждин, Хърватия от 26/04/2022 до 28/04/2022.
  Целта на събитието беше да демонстрира как образователните институции и техните потребители и семейства с хора с увреждания се справят с кризата с covid19 и нейните последици за ученето.
 4. Събитие 4, което се проведе в Прага9, Чехия от 14/06/2022 до 16/06/2022.
  Целта на събитието беше да покаже на гражданите и партньорите как Прага9 и като цяло в Чешката република са се справили с covid19 по отношение на адаптирането на развлекателното и туристическото съдържание към хората с увреждания.
 5. Събитие 5, което се проведе в Сараево, Босна и Херцеговина от  26/10/2022 до 28/10/2022.
  Целта на събитието беше да представи методологии за развитие на умения и заетост на хора с увреждания по време на криза, представени чрез най-добрите модели на социално предприемачество в БиХ;
 6. Финалното събитие, което се проведе в Рума, Сърбия от 26/02/2023 до 28/02/2023.
  Целта на събитието беше представяне на постигнатите резултати от проекта и разработените документи, както и осигуряване на дълготрайно сътрудничество чрез подписване на Споразумение за взаимно сътрудничество и чрез задълбочено обсъждане на нови идеи за проекти и Европа 2030 и Целите за устойчиво развитие.

За да поддържаме сътрудничеството и резултатите от този проект, партньорството сключи мрежово споразумение, което описва подробно бъдещи действия и дейности след края на проекта. Следните снимки са избрани, за да дадат на вас, читателя, ясна представа за това как са организирани дейностите по събитие:

СНИМКА 1:
Хърватски екип, работещ върху входни данни за стандарти за уеб достъпност в онлайн образованието, От Прага, Чешка република, конференция, юни 2022 г.

СНИМКА 2:
Възможности за хора с увреждания чрез социално предприемачество, От конференцията в Сараево, БиХ, октомври 2022 г.

СНИМКА 3:
След подписване на споразумение за работа в мрежа, от финалната конференция в Рума, Сърбия, февруари 2023 г.

За допълнителна информация относно проекта и резултатите от него ви препоръчваме да изтеглите

ОФИЦИАЛНО РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА (PDF).
Също така ви препоръчваме да изтеглите или прегледате материалите, които сме създали в проекта:

Надяваме се, че можете да използвате нашите материали за вашите собствени проекти, фокусирани върху правата на хората с увреждания, и очакваме с нетърпение да продължим да работим заедно за засилване на действията и солидарността в тези предизвикателни времена.
Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.