апр. 21

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН СЪВМЕСТНО с СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за лица с интелектуални затруднения „ШАНС” успешно изпълни проект „Подобряване системата на социалните услуги на Сдружение „ШАНС” по процедура BG06RDNP001-19.268-S2 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на „МИГ-Разлог“.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта беше закупено специализирано оборудване за „Сензорна стая” – сух басейн с топки и стълба, ултравиолетов панел и водни кули с мехурчета, което ще позволи осъществяване на качествена рехабилитация на нуждаещите се потребители на центъра. За безопасността на сградата е монтирана автоматична пожароизвестителна система, както и закупени  негорими пътеки.

Проектът ще повиши качеството на социалните услуги на територията на МИГ-Разлог и ще има положително въздействие върху живота на семействата на лица с множествени увреждания чрез осигуряването на подходящи грижи за техните деца.

Сумата на одобрените за финансиране разходи е 48 890,25 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ  за проект в обществена полза е 100%.