мар. 29

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
www.eufunds.bg

На 11.12.2020 г. Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за лица с интелектуални затруднения „ШАНС” сключи  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог, финансирана по подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Тристранният административен договор е подписан от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” и от Председателя на Управителния съвет на Сдружение „МИГ-Разлог”.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект „Подобряване системата на социалните услуги на Сдружение „ШАНС” по процедура BG06RDNP001-19.268-S2 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на „МИГ-Разлог“.

На територията на община Разлог СНЦ „ШАНС” е единственият доставчик на социални услуги за лица с интелектуални затруднения и физически увреждания, които са идентифицирани от МИГ-Разлог като една от уязвимите социални групи на територията.

Проектното предложение, с което Сдружение ”Шанс” кандидатства за финансиране пред МИГ-Разлог, е за доставка и монтиране на автоматичен стълбищен лифт за  инвалидни колички в сградата на Дневен център за лица с интелектуални затруднения и/или множество увреждания „Блян” гр. Разлог, с което ще се осигури достъпност на потребителите с физически проблеми до залата за кинезитерапия, която се намира на втори етаж. Децата, които се придвижват в инвалидни колички ще имат достъп и до класната стая на втори етаж. По проекта ще бъде закупено и специализирано оборудване за „Сензорна стая” – сух басейн с топки и стълба, ултравиолетов панел и водни кули с мехурчета, което ще позволи осъществяване на качествена рехабилитация на нуждаещите се потребители на центъра. За безопасността на сградата е предвидено монтиране на автоматична пожароизвестителна система, както и закупуване на негорими пътеки.

Изпълнението на проекта ще повиши качеството на социалните услуги на територията на МИГ-Разлог и ще има положително въздействие върху живота на семействата на лица с множествени увреждания чрез осигуряването на подходящи грижи за техните деца.

Сумата на одобрените за финансиране разходи е 48 890,25 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ  за проект в обществена полза е 100%.